Perczel Mór Szakképző Iskola

Az előminősítés óta eltelt időszak fejlesztései

Az előminősítés óta eltelt időszak fejlesztései (2012-2013)

A „REFER-PERCZEL” című projektünk legfontosabb célkitűzése, hogy referencia-intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáljuk a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködjünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. Kidolgozott jó gyakorlatainkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek. A projekt megvalósítása 8 hónapos időtartalmú, 2013. január 31-én zárul. Ebben az időszakban a szükséges infrastruktúrán kívül teljes mértékben kiépült a személyi feltételrendszer is a működtetéshez. Annak érdekében, hogy iskolánk a közoktatás fejlesztésének minősített intézménye lehessen – és így részt vehessen a referenciaintézményi hálózat munkájában – 11 pedagógus vett részt belső szakmai fejlesztéseket eredményező különböző képzéseken, felkészítéseken. A programban résztvevők képessé váltak a horizontális tanulás, azaz az intézmények közti egymástól való tanulás megszervezésére. Ez magában foglalja a látogatók fogadását, szakmai műhelyek szervezését, az ezekhez szükséges források előteremtését, a szakmai dokumentációk elkészítését, a mentor-pedagógusi munkát. Vezetőink felkészültek az új szerepkörökből adódó vezetői feladatok ellátására, innovatív kollégáink pedig a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására. Fejlődtek a képzéseken részt vevő kollégák felnőttképzési kompetenciái is. A pályázat időtartama alatt:
 • elkészítettük a szervezeti felépítésünk ábráját
 • eljárásrendet dolgoztunk ki a szolgáltatások tervezésére, ütemezésére, megvalósítására, a mentorálás folyamatára,
 • kidolgoztuk a referenciaintézményi szolgáltatás feltételrendszerét, a Jó gyakorlatok átadásának tematikáját, az átadás intézményi szabályait, minőségbiztosítását
 • mentori munkatervet, feljegyzési lapot készítettünk,
 • összegző beszámolót készítettünk az intézményi fejlesztési tervünk megvalósításáról,
 • elkészítettük a referenciaintézményi szolgáltatási portfóliónkat.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-pályázat segítségével tantestületünk szakmailag, szervezetileg felkészült, a fenntartó és a szülők által támogatott további innovatív törekvésünkhöz: a jó gyakorlataink terjesztéséhez és az intézményi partnerség magas szintű megvalósításához, az intézmény-hálózati együttműködés kialakításához szükséges referenciaintézmény minősítés elnyerésében. Célok, irányok, törekvések a szolgáltatások területén Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy továbbadja tapasztalatait, tudását vonzáskörzetében. Küldetésünknek tekintjük, hogy mind a szolgáltatásaink színvonala, mind a humán erőforrásunk, valamint infrastrukturális és technikai feltételeink tekintetében a XXI. század kihívásainak és partnereink igényeinek megfelelő innovációs és referencia-intézményi szolgáltatói tevékenységünkkel a jövőben is a térség meghatározó intézménye maradjunk. Az iskolánk referencia-intézményi minősítésre készülve céljait tudatosabban határozhatja meg, küldetését stabilabb alapokról kiindulva (múltunkban gyökerező értékeink, hagyományaink és innovatív szemléletünk, alkalmazkodás és kezdeményezés, a már meglévő és a képzéseken újonnan szerzett, beépített egyéni és csoportszintű tudás, hálózati tanulás és együttműködés) sikeresebben valósíthatja meg. A TÁMOP-3.1.7 pályázat során megvalósított Intézményi fejlesztési terv továbbképzéseinek segítségével, valamint a belső szakmai közreműködő munkatársaink tanácsadói irányítással végzett fejlesztő tevékenységeinek eredményeképpen az alábbi referenciaterületen állunk készen a szolgáltatásra, a hálózati együttműködésre: Ökoiskolai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmények. Ezen célkitűzéseknek megfelelően kollégáink rendelkeznek a referencia-intézményi működéshez szükséges új szemléletű pedagógiai kultúrával, a szükséges mentori-tanácsadói attitűddel, kooperációs, felnőttképzési és IKT kompetenciákkal. Célunk : Alapvető célkitűzésünk, hogy a referencia-intézményi hálózat működésében történő aktív részvétellel járuljunk hozzá a térség, a régió közoktatásának fejlődéséhez.
 • a társadalmi igényeknek és szakmai követelményeknek történő megfelelés, figyelembe véve a helyi, területi jellegzetességeket, az intézmény sajátos arculatát
 • nyitott oktatási-nevelési környezet megteremtése
 • intézményünk előnyös különbözőségének fenntartása,
 • versenyképességünk hosszú távú megőrzése
 Feladataink:
 • Befogadó, egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszerek alkalmazása.
 • Kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszerinek alkalmazása.
 • Nyitott nevelési környezet a munkakultúránkban – partnerkapcsolataink erősítése.
 • Vezetői és tantestületi elkötelezettség a referencia intézménnyé válás folyamataiban és a szolgáltatás feladataiban.
 • Folyamatos önképzési, önértékelési rendszer működtetése, változáskezelés.
 • Külső – belső szakmai kapcsolati formák kidolgozása.
 • Pedagógusok közötti team – munka, aktív együttműködés erősítése.
 • IKT eszközök, módszerek alkalmazása.
 • „Jó gyakorlataink” szolgáltatásaink bővítése.
 • Új tanulási eljárások kidolgozása, egyéni tanulási utak megteremtése.
 • Támogatóink körének bővítése.